Партньори


LAW COMPANY - ZDRAVKO TSANEV

LAW COMPANY - ZDRAVKO TSANEV


Адвокатско дружество Здравко Цанев е вписано в регистъра на адвокатските дружества в Софийския градски съд по фирмено дело № 823/2010 г. Дружеството, предоставя широк кръг от правни услуги и решения – юридически консултации, корпоративно обслужване, участие в преговори и сключването на сделки, изготвяне на договори, процесуално и извънпроцесуално представителство, защита на местни и чуждестранни физически и юридически лица пред всички съдебни и арбитражни органи, пред държавна и общинска администрации. Адвокатско дружество Здравко Цанев обединява богат опит, креативност и добри практики във всички сфери на правото. Като партньори на ASG предоставят на клиентите й допълващ ефект в услугите, решенията и управлението на процесите под формата „доверен адвокат” предлагащ високо професионално обслужване в различни сфери на правото - гражданско, вещно, облигационно, търговско, данъчно, финансово и банково, европейско, наказателно, както и юридически консултации в областта на недвижимите имоти, инвестициите, свободното движение на хора, услуги, капитали и митническия съюз.ASG ACCOUNTING

ASG ACCOUNTING


„Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД е специализирано дружество за счетоводни услуги, като предлага счетоводни решения за перфектна защита на интересите на клиентите. Прецизно счетоводно отчитане, вярно и точно представяне на финансовите резултати и правилно данъчно облагане са задължителна част от успеха на всяка компания. „Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД предоставя професионално счетоводно обслужване, свързано с обработка и съхранение на документация, следене за коректно данъчно облагане, социално и здравно осигуряване съобразно законовите изисквания, обвързано с уникалните инвестиционни и финансови потребности на нашите клиенти и дългосрочната им стратегия за развитие. Нашите експерти осигуряват представителство пред всички държавни и финансови институции. Дейността на „Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД е съобразена с най-новите изисквания на действащото в момента законодателство в областта на счетоводството, данъците и осигуряването.ASG SECURITY

ASG SECURITY


„Ей Ес Джи Секюрити“ ООД е специализирано дружество за сигурност и охрана. Фирмата притежава безсрочен национален лиценз № 1309 съгласно ЗЧОД издаден от Национална Служба Полиция за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна. За периода от създаването си до момента „Ей Ес Джи Секюрити“ ООД бележи постоянен ръст на развитие и все по-голям пазарен дял. „Ей Ес Джи Секюрити“ ООД ООД предлага и осъществява охрана на имуществото на физически и юридически лица, административни сгради, помещения, стопански и търговски обекти, персонална охрана, консултантски услуги в сферата на сигурността, изготвяне проекти за фирмена сигурност и контрол, с цел опазване на фирмената тайна и предотвратяване изтичането на ценна информация. Дружеството извършва проектиране, изграждане, монтаж и сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни комплексни технически охранителни системи, системи за сигурност и видеонаблюдение.ASG COLLECTION

ASG COLLECTION


"Ей Ес Джи Кълекшън" ООД е специализирано дружество за финансови и правни услуги. Фирмата осъществява своята дейност на територията на цялата страна. Създаването на "Ей Ес Джи Кълекшън" ООД е с цел да отговори на изискванията на финансовият сектор у нас, като предложи качествена услуга в областта на управление и контрол на финансови вземания и активи. Управлението на дружеството се осъществява от високо образовани, притежаващи необходимия потенциал от професионални знания и опит юристи. Екипът от доказано високоефективни служители е в състояние да оценява консистенцията на обработвани портфейли на клиенти с цел оптимизиране на разходваните средства и гарантиране възможността за информиран подбор на процедури и инструменти в отделните етапи на събирането на вземания.ASG PROJECT MANAGEMENT

ASG PROJECT MANAGEMENT


„Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД е специализирано дружество за подготовка, оценка и мониторинг на проекти и бизнес планове. Експертите на дружеството в синергия с специализираните счетоводителите и финансовите съветници на ASG, разработват бизнес планове на клиентите за осигуряване финансирането на техните идеи от банкови институции, фондове за рисков капитали, бизнес ангели и частни инвеститори. Натрупаният опит позволява успешната подготовка на проектни предложения за осигуряване на безвъзмездна помощ по оперативните програми на ЕС. Строго профилираните специалисти на дружеството имат изкючително висок процент „съксес” по програми като „Конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси” и грантови схеми директно финансирани от Европейската комисия. В допълнение „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД предоставя възможността за оценка на вече изготвени бизнес планове и проектни предложения, както и задълженият процес на мониторинг при изпълнение на заложените дейности, с цел гарантиране на успешното усвояване на безвъзмездната помощ /финансиране/.S&L SOLUTIONS

S&L SOLUTIONS


„Ес и Ел Сълюшънс“ ООД е дружество специализирано в организацията на продажби, логистика и подготовка, обучение и структуриране на специализирани звена в търговските организации. Експертите на дружеството ползвайки допълващия ефект на ASG, помагат на клиентите да организират тази дейност чрез обучения, бизнес планиране за управление на стоки, услуги, информация и капиталови потоци, внедряване на системи за комуникация и контрол, подбор на доставчици и клиенти, оптимизация на процеси. Възможността за свободно движение, гарантирана от ЕС създава от една страна облекчени условия за успешна логистика, а от друга затруднен избор на стратегическо географско позициониране. Не на последно място „Ес и Ел Сълюшънс“ ООД осигурява доставката на необходимите стоки или продукти на точното място и време, с възможно най-добра цена и качество, като неизменна част при правилно геостратегическо планиране на нашите експерти.STM SOLUTIONS

STM SOLUTIONS


Служба по трудова медицина „СТМ Сълюшънс“ ЕООД консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност. В Службата по трудова медицина работят високо квалифицирани специалисти и консултанти с дългогодишен практически и административен опит в областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд, опасните химични вещества и смеси и със сериозни и значими познания в областта на националното трудово законодателство. „СТМ Сълюшънс“ ЕООД извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд, оценка на професионалния риск за здравето и безопасността на работещите, обучение по безопасност и здраве при работа, организира и подпомага извършването на лабораторни измервания на факторите на работната среда и трудовия процес, подпомага извършването на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания.