Специализирани услуги в сферата на сигурността


Корпоративната сигурност в съвременния свят представлява съвкупност от специфични действия /усилия/ и структура за физическа и информационна защита на хора, финансови средства, материална и интелектуална собственост, с цел подпомагане процеса на създаване условия за продължителна и успешна работа. При съществуващата обстановка в световен мащаб, физически лица /обикновено собственици на големи фирми, както и техните семейства/, стратегически административни и търговски обекти, често са обект на различни по храктер противоправни посегателства / терористични актове, отвличане с цел откуп и др. /. ASG чрез своите партньори и специализирани звена извършва анализ за откриване на причините и условията за извършване на противоправни посегателства спрямо имуществото и неприкосновеността на юридическите и физически лица, както и охрана на имуществото на физически и юридически лица, административни сгради, помещения, стопански и търговски обекти, персонална охрана, консултантски услуги в сферата на сигурността, изготвяне проекти за фирмена сигурност и контрол, проектиране, изграждане на съвременни комплексни технически охранителни системи.