Проучване на възможности за финансиране


Икономическата криза в световен мащаб и последиците от нея, като високи нива на междуфирмена задлъжнялост и непрекъснато повишаващ се процент на необслужвани кредити, водят до скъп финансов ресурс и тежки процедури и изисквания при отпускане на кредити. ASG подържа постоянна информационна колаборация с големите търговски банки и финансови институции, за техните политики и решения във всички направления на финансирането. Експертите на групата постоянно търсят адекватни решения за клиентите, като процесът е изцяло независим и насочен в посока облекчаване на процедурите и постигане на лихвени равнища удовлетворяващи страните. При предоговаряне и/или рефинансиране на съществуващи кредитни експозиции на частни или корпоративни клиенти, се създава „работен екип” от доверени адвокати, счетоводители и съветници по кредитни, осигуряващи максимална защита на интересите.