Управление на риска


При избора на възможност за инвестиции, ASG извършва анализ на рисковия профил и портфейл на клиента, като взима под внимание неговото лично положение, предоставяйки решения и последващ мониторинг във всички сфери на икономическа дейност. Като алтернатива на традиционното управление на активи, основната цел на управлението на риска е да се запази активa по време на трудни периоди, така че да осигури устойчив растеж при благоприятни времена. За постигането на тази цел е необходимо оптимизиране и разпределение на активите, чрез фино разкрояване на портфейла в тясна връзка с чувствителността към риск на притежателя му.