Контрол на вземанията – финанси и активи


Събирането на вземания и правилното управление на задължения се превръщат в едни от основните обстоятелства за оцеляване на съвременния бизнес. Като резултат от забавяне на плащанията от страна на партньорите или липсата на такива, за дружествата възникват проблеми с обичайните разходи, което се отразява на резултатите от дейността и води до влошена ликвидност - порочен кръг на междуфирмена задлъжнялост. Екип на ASG от доказано високоефективни служители е в състояние да оценява консистенцията на обработвани портфейли на клиенти с цел оптимизиране на разходваните средства и гарантиране възможността за информиран подбор на процедури и инструменти в отделните етапи на събирането на вземания.

ASG чрез своите партньори предлага:
• Подробно проучване и анализ на финансовото състояние на вашите длъжници, партньори и конкурентни компании в бранша - изготвяне на „Финансово-кредитен отчет“.
• Извънсъдебно събиране на вземания:
- Процедури по извънсъдебно събиране на вземания чрез провеждане на периодични телефонни разговори със задължените лица.
- Процедури по извънсъдебно събиране на вземания чрез уведомяване на длъжника относно статута и размера на задължението им с предсъдебна покана.
- Процедури по извънсъдебно събиране на вземания чрез посещения на адреси по местоживеене и/или месторабота, уведомяване относно статута и размера на задължението им, приканването им към погасяване на задълженията и последващ контрол.
• Съдебно събиране на вземания - образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист, налагане на обезпечения и образуване на изпълнително дело. По време на всички съдебни процедури ние Ви информираме за развитието на делото на всеки етап.
• Издирване и установяване на задлъжняли лица.
• Издирване и установяване местонахождението на МПС собственост на физически или юридически лица.
• Обучения и консултации по събиране на просрочени вземания.